KONTAKT

 

 

NÁŠ TÝM

 

Ivo Reichelt

CIO

 

Karla Marie Šůchová
šéfredaktor

 

Veronika Reicheltová
editor, social media

 

 

Lucie Džurdženiková

redaktorka

 

Karolína Fránková

redaktorka

 

Evžena Janovská

nutriční terapeut

 

Ivona Pálová

fyzioterapeut

 

Jiří Gregor

student biochemie

 

Magdalena Vašková

veterinářka

Emaily nám zasílejte na:

 

zdravota@email.cz

 

Provozovatel:

 

Info Gate k.s.
Andrštova 7, 180 00

Praha 8

 

IČ 26506530
DIČ CZ26506530

PROHLÁŠENÍ PROVOZOVATELE, PODMÍNKY VYUŽITÍ NÁVŠTĚVNÍKEM

(DÁLE JEN PODMÍNKY)

Provozovatelem a výhradním vlastníkem webových stránek www.zdravota.cz (dále jen web) je společnost Info Gate k.s. se sídlem Andrštova 7, 180 00, Praha 8, IČ 26506530, DIČ CZ26506530 (dále jen IG).

 

Články, informace, data a jakákoliv další sdělení (dále jen data) publikovaná na web nelze považovat za návody, instrukce nebo pobídky k samoléčení, nenahrazují řádnou lékařskou péči a nemají povahu návodu k výhradní alternativní léčbě mimo klasickou medicínskou praxi uplatňovanou na území Česka. Využití, aplikace nebo jakýkoliv způsob nakládání s informacemi získanými na webu je výhradně věcí návštěvníka a uživatele webu na jeho vlastní uvážení a odpovědnost. IG nenese žádnou odpovědnost za výsledek či následek uplatnění zveřejněných informací a dat.

 

IG ani žádný jeho zaměstnanec nebo spolupracovník nebo dodavatel nepřijímá žádnou odpovědnost za chyby nebo opomenutí v dokumentech, informacích nebo sděleních na webu. Zveřejněné informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoli druhu, explicitní nebo implicitní, včetně, ale nejen, implikovaných záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro určité účely nebo přestoupení zákona. Používání těchto dokumentů nebo rad v nich obsažených je jenom na vlastní riziko návštěvníka webu. IG ani nikdo jiný negarantuje správnost nebo úplnost na webu dostupných informací, grafiky, textu, odkazů nebo dalších materiálů.

 

IG ani žádný jeho zaměstnanec, spolupracovník nebo dodavatel nemohou být zodpovědní za žádné speciální, nepřímé, vedlejší nebo konsekventní škody, včetně, ale nejen, ztracených příjmů nebo ušlého zisku, které mohly vzniknout využitím dat poskytovaných na webu. Informace, doporučení, články a další jakákoliv další sdělení uvedená na webu nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel. Data na webu se mohou bez upozornění změnit a nepředstavují žádný závazek IG ani kohokoli jiného do budoucna.

 

IG je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto podmínek. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách webu. Návštěvník bere na vědomí, že nedílnou součástí webu je reklama inzerentů webu a nelze ji považovat za nevyžádanou nebo požadovat její odstranění. Vstupem na stránky webu návštěvník vyjadřuje souhlas t těmito podmínkami.

 

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.

Společnost Info Gate k.s. (dále jen IG) provozující webové stránky a internetový obchod www.zdravota.cz (dále jen web) nakládá s osobními údaji v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Osobní data, která uvede návštěvník při komunikaci nebo kupující při objednání zboží, jsou využita pro úkony přímo související s činností webu nebo objednávkou. Data jsou uchovávána a zpracovávána dle platných právních předpisů a slouží výhradně pro potřebu IG a webu a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci a zpracovatel marketingových dat a statistik. Osobní údaje jsou předávány v nejnutnějším minimálním rozsahu, který je nezbytný k bezproblémovému doručení zboží, či zjištění zákaznické spokojenosti a podpory. Pro marketingové účely jsou použita pouze souhrnná, osobně neidentifikovatelná data.

 

IG je oprávněn sledovat údaje z profilu služeb jednotlivých uživatelů a návštěvníků pro statistické účely. Je oprávněn informovat třetí subjekty o statistických údajích týkajících se uživatelů služeb a návštěvníků webu. Je oprávněn tyto informace zveřejňovat. Tyto sestavy nebudou obsahovat žádné údaje, na základě kterých by mohl být uživatel identifikován nebo kontaktován.

 

IG je oprávněn odtajnit údaje uživatele a návštěvníka webu, bude-li to nezbytné z hlediska dodržení zákona nebo v rámci soudních či správních řízení.

 

Služby IG a webu mohou odesílat uživatelům a návštěvníkům webu zprávy formou elektronické pošty, SMS nebo MMS, jimiž uživatel a návštěvník dostává informace. IG je oprávněn elektronickou poštou informovat uživatele a návštěvníky o službách IG, webu, funkcích, provozu, novinkách atd. Uživatel a návštěvník může odmítnout nebo ukončit zasílání výše uvedených informací zprávou poslanou na email zdravota@email.cz

 

Uživatel služeb a návštěvník webu otevřením stránek webu s těmito výše uvedenými podmínkami nakládání s osobními údaji vyjadřuje svůj výslovný souhlas.

 

AUTORSKÁ PRÁVA

 

Společnosti Info Gate k.s. (dále jen IG), provozovateli webu www.zdravota.cz (dále jen web) přísluší veškerá výhradní a časově neomezená převoditelná autorská majetková práva ke všem dílům zveřejňovaným na tomto webu ve smyslu autorského zákona pokud není uvedeno jinak (zpravidla zdroj) a to od okamžiku vytvoření, případně zveřejnění takového díla na webu. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem používat, upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, veřejně vystavovat, veřejně provádět, reprodukovat, publikovat, sublicencovat, přenášet nebo prodávat jakékoli příspěvky, články fotografie, ilustrace a další autorská díla uveřejněná na webu a vytvářet z nich odvozená díla, sublicencovat je třetí straně a podobně.

 

Pokud uživatel či návštěvník webu v souvislosti s využíváním služeb webu nebo ze své vlastní vůle předá IG své názory nebo připomínky (elektronicky, poštou či jiným způsobem), poskytuje tím IG následující práva k těmto výsledkům jeho činnosti a to i tehdy, pokud jsou dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském (dále jen Příspěvky): používat, upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, veřejně vystavovat, veřejně provádět, reprodukovat, publikovat, sublicencovat, přenášet nebo prodávat jakékoli takové komunikace a vytvářet z nich odvozená díla, sublicencovat třetí straně neomezená práva k provádění kterýchkoli předchozích práv udělených ve vztahu k těmto Příspěvkům. Na základě předání těchto příspěvků nevzniká IG povinnost tyto jakkoli užívat, honorovat je a je oprávněn tyto příspěvky kdykoli na základě vlastního uvážení odstranit z webových stránek. Za poskytnutí oprávnění IG k příspěvkům nenáleží uživateli jakýkoliv honorář nebo úplata.

 

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.

NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI, AUTORSKÁ PRÁVA

Please reload

 

CHCETE SE NA NĚCO ZEPTAT?

O NÁS

Please reload