Terapie zvířaty


To, že spolužití člověka se zvířaty má pozitivní vliv, se ví už odedávna. Tradičnímu stylu života jsme se odcizili a nyní těžce hledáme to, co jsme v moderním světě ztratili. Dnešní život přeje stresu, hektickému rytmu, psychickým potížím i fyzickým nemocem. S tím, jak se zvětšuje odstup člověka od přírody, se mění i náš vztah ke zvířatům. Stávají se z nich spíše naši kamarádi. Mnoho lidí si do života vpouští zvířata, protože zjistili, že bez nich to zkrátka není ono a pociťují na sobě jejich pozitivní vliv. Zvířata mohou být i velmi účinnými terapeuty.


Existuje speciální terapie zvířaty, která se jinak nazývá i animoterapienebo také zooterapie. Využívá léčebného kontaktu zvířete s člověkem a jeho všestranného pozitivního působení na děti i dospělé. Pomocí zvířat můžeme ovlivňovat tělesný i duševní stav, většinou to nejde striktně oddělit. Terapie zvířetem může být podporou pro nemocné lidi a součástí jejich léčby, nebo je potěšením pro lidi, kteří do kontaktu se zvířaty jiným způsobem v běžném životě nepřijdou. Zvíře může být přímo součástí terapeutického procesu. Druhou možností je působení přítomnosti zvířete. To může k nemocným osobám docházet nebo žít permanentně v daném zařízení či ústavu a součástí může být i péče o ně. I každý chovatel zvířat denně prochází takovou animoterapií, aniž by si to možná uvědomoval.

Zooterapie využívá už i jen pouhé přítomnosti zvířete, která vyvolává pocit bezpečí a klidu. Snižuje se napětí, stres i krevní tlak. Zvíře dokáže člověka psychicky i fyzicky stimulovat, má schopnost vyvolat silné emoce, podporovat komunikaci a uvolňovat různé bloky, které lidem brání se vyjadřovat a projevovat se. Lidé v přítomnosti psů i dalších zvířat ožívají, otevírají se okolí, jsou radostnější, pohotověji reagují, zapomínají na své problémy a bolesti. Díky zvířeti lze snadněji navázat komunikaci klienta a terapeuta. Animoterapie je doplňkovou terapií vhodnou pro děti, dospělé i seniory. Zvířata opravdu mohou svým způsobem léčit a působí na naše fyzické a psychické zdraví. Terapie zvířaty podporuje funkce fyzické, sociální, kognitivní i emocionální. Úspěchy těchto metod jsou ověřené a viditelné jak subjektivně, tak i objektivně.

Zooterapii můžeme rozdělit především podle druhů zvířat. Pozitivně působí asi každý tvor, které v nás vyvolává touhu jej pohladit, blíže poznat a trávit s ním nějaký čas. Přitom nemusí jít jen o savce, někdy se využívají i plazi, ptáci nebo ryby.


Nejčastější druhy jsou:


• Canisterapie (pes) • Felinoterapie (kočka) • Hipoterapie, hiporehabilitace (kůň)


Mezi méně rozšířené patří:


• Terapie za pomoci hospodářských zvířat (koza, ovce, skot, prasata a další)- využívá se především ve formě pracovní terapie na farmě u osob s psychosomatickými problémy. Práce u zvířat pomáhá respektovat životní prostředí a člověk u ní dobře pozná i sám sebe. • Terapie pomocí malých zvířat (drobní savci, plazi, akvarijní rybičky) • Ornitoterapie (ptáci) • Delfínoterapie (delfíni)

Terapeuticky působí kontakt s těmito zvířaty, u některých i jejich chov nebo práce okolo nich.

Přibližme si nejběžnější typy animoterapie trochu blíže.


Canisterapie


Canisterapie využívá vlivu psa na psychiku i zdraví člověka. Pes se snadno naučí číst lidskou řeč těla, má schopnost vcítit se do fyzického i psychického stavu člověka a uzpůsobit tomu své chování. Navíc dávná domestikace psa ho činí ideálním kandidátem pro tyto účely. Pro průběh a výsledek je důležitý výcvik psa, jeho povaha a spolupráce s canisterapeutem nebo canisasistentem. Canisterapie probíhá ve skupinách nebo individuálně, vždy pod dohledem terapeuta. K terapii se využívají pouze speciálně vybíraní a cvičení canisterapeutičtí psi s osvědčením, doprovodná osoba musí být ta, které bylo toto osvědčení vydáno. Přítomen musí být fyzioterapeut nebo canisterapeut. Využívají se psi různých velikostí a plemen. Pes musí mít k této práci předpoklady. Přihlédnout je nutno k případným alergiím na zvířecí srst a sliny nebo k fobii ze psů.


Terapie pomocí psů má výjimečně všestranné využití. Působí pozitivně na děti i dospělé s fyzickým i psychickým postižením, dobrých výsledků se dosahuje při apatii, depresi, problémovém chování, vadách řeči, při psychiatrických diagnózách, při práci s týranými dětmi nebo onkologickými pacienty. Své pevné místo má canisterapie v geriatrii. Přítomnost psa v léčebnách pro dlouhodobě nemocné nebo domovech důchodců má blahodárné účinky pro staré nebo nemocné lidi. Těm zde chybí kontakt se zvířetem, taktilní podněty a čas strávený s němou tváří. Mnoho z nich dříve vlastního psa měla a velmi jim chybí. Pravidelná návštěva zvířete může lidem navrátit chuť do života. Navíc je canisterapie součástí terapie mnoha chorob, které se objevují převážně ve stáří. Jedná se třeba o Alzheimerovu chorobu, Parkinsonovu chorobu nebo demenci. Přítomnost psa mnohdy pomůže navázat kontakt s nekomunikujícími pacienty. Canisterapie je užitečná i v rehabilitační praxi, zejména jako prvek motivační.

Velmi častým příkladem práce canisterapeutického psa je „polohování se psy". Blahodárně zde působí kontakt se psem a také zvířecí teplo. Dochází k uvolnění svalů, relaxaci klienta, člověk reaguje na přítomnost psa, jeho teplo, rytmus srdce a dech. Pokroky bývají jasně viditelné.


Hipoterapie a hiporehabilitace


Kůň působí, podobně jako kočka nebo pes, na člověka psychoterapeuticky. Má velkou další výhodu, dokáže velmi efektně ovlivňovat fyzický stav člověka. Hiporehabilitace se dělí do několika odvětví a jedním z nich je i hipoterapie. K dalším patří psychoterapie pomocí koní, aktivity s využitím koní nebo parajezdectví.

Hipoterapie je metodou fyzioterapeutickou. Využívá přirozený pohyb koně a přenos impulzů pohybu jeho hřbetu na člověka. Klient zaujímá na koňském hřbetu polohu vsedě, vleže, s oporou předloktí, případně jinou, které je schopen. Kůň musí být k hipoterapii vhodný a také trénovaný. Musí jít o jedince klidného s vhodným krokem, který se jen tak ničeho nepoleká, a kterému nevadí často neohrabané nebo nepředvídatelné pohyby lidí okolo něj a na jeho hřbetu. Centrální nervová soustava dítěte nebo dospělého reaguje na pohybový stereotyp koně, zpracovává vjemy a impulzy, podobně jako je tomu u lidské chůze.

Při jízdě na koni je člověk nucen kontrolovat své pohyby a držet neustále rovnováhu. Posilují se svaly celého těla, zlepšuje stabilita, koordinace, zvyšuje pohyblivost. Přítomnost koně je zároveň velmi motivační, člověk se mnohem více snaží, než když cvičí sám. Teplota koňského těla pomáhá klientovi uvolnit se jak fyzicky, tak i psychicky. Stejně jako u jiných animoterapií působí hipoterapie zároveň i psychoterapeuticky. Tato terapie má opravdu prokázané a znatelné výsledky, pomáhá lidem po úrazech i s vrozenými nebo vývojovými vadami. Nejvíce je využívaná u dětí s dětskou mozkovou obrnou nebo u lidí s narušenou hybností. Kontakt s koňmi nebo dokonce i činnosti okolo nich působí blahodárně na problémové děti, které jsou nuceny zachovávat zde disciplínu, dodržovat pravidla, vyvinout fyzickou aktivitu a respektovat velké zvíře.


Felinoterapie


Terapie za přítomnosti kočky není u nás ještě tak moc rozšířená jako hipoterapie nebo canisterapie. Zatím je dost opomíjená, ale určitě se to postupem času změní. Má totiž také velmi přínosné a pozitivní účinky. Její hlavní výhodou je to, že je velmi nenáročná na prostor, ve kterém probíhá. Kočka nemá tak široké pole působnosti v pomoci člověku jako pes, ale v některých případech je nenahraditelná. Někteří lidé dají dokonce kočce přednost před psem, třeba když mají ze psů strach. Felinoterapie hraje velkou roli především v léčbě psychických poruch. Má své místo při léčbě stresu, depresí, úzkosti, neuróz a dalších potíží. Ve světě je rozšířenější. Dobré výsledky jsou prokázané zejména u dětí s mentálními poruchami nebo u lidí uzavřených, kteří špatně komunikují se svým okolím. Kočka nevyvolává strach, jako se tomu může stát třeba u velkého psa. Je také velmi vhodným společníkem a terapeutem pro lidi s velmi omezenou pohyblivostí. Nevyžaduje pravidelné venčení a péče o ni není tak náročná.

zde je místo pro vaši inzerci

zde je místo pro vaši inzerci

zde je místo pro vaši inzerci

ČLÁNKY O HUBNUTÍ

TAGY

© 2016 Zdravota.cz