Jak jednat s arogantním člověkem


V životě se nelze vyhnout konfliktním situacím, mezi ně patří i setkání s arogantními lidmi. Jak jednat s arogantním člověkem a přitom si zachovat svoji důstojnost? Nejprve je třeba znát arogantního člověka, jeho jednání, myšlení i jeho cíle a potřeby. Toto poznání je jednou z podmínek pro úspěšné jednání s ním.


Co je arogance a jak se projevuje?

Slovo arogance pochází z latinského slova arrogantia, což znamená dávat najevo nadměrně silné ega, být nadměrně sebevědomý. Projevem arogance je nadutost, domýšlivost, pyšné a pohrdavé až hrubé vystupování vůči druhým lidem. Arogance mnohdy zakrývá vnitřní pocit méněcennosti, který si arogantní jedinec kompenzuje namyšleným vystupováním navenek. V některých případech je arogance projevem pýchy.


Zásady jednání s arogantním člověkem

Zachovat klid – je to velmi těžké, není to však nemožné. Je třeba se oprostit od emocí a připravit se na setkání s tímto problematickým člověkem.


Zjistit, o co se v dané situaci jedná – je třeba zjistit, o co jde druhému člověku a jaký je. Díky tomu je možné odhadnout, co může vyvolat konflikt a jak mu předejít.


Volba postupu – při volbě postupu je třeba sledovat reakce druhého, to pomůže zvolit postup i jeho možné varianty. Při jednání s arogantním člověkem je třeba jednat jistě, klidně, mluvit srozumitelně, věcně a nedávat najevo žádné emoce.


Když se spojí pýcha s arogancí

Pýcha je vlastnost, která ničí mezilidské vztahy. Pyšného jedince poznáme podle jeho přehnaného sebevědomí, podle jeho řeči, chlubí se svým majetkem, svým postavením, svými úspěchy. Projevem pýchy je nadutost, pyšný člověk se nafoukne, jako kdyby ho naplnil vzduch, což se navenek projeví držením těla. S pýchou bývá spojen také egoismus, samolibost, arogance, lhostejnost k utrpení druhých lidí a marnivost. Egoistu snadno poznáme podle jeho jednání, vyjadřování, v němž převažují slova typu „já", „můj", „ moje", „mně". Pro egoistu je charakteristická neschopnost naslouchat druhým, draní se dopředu a často i dotěrnost. Někteří pyšní lidé si nasazují masku skromnosti a pokory, avšak jejich chlubivost a touha upoutat na sebe pozornost, je prozradí.


Jak jednat s arogantním nadřízeným?

Někdy se stane, že se setkáme s arogantním nadřízením, což je nezáviděníhodná situace. Jak s takovým člověk vyjít a zachovat si svoji důstojnost a rovnou páteř?


Charakteristika


Arogantní šéf pohrdá lidmi, za správný považuje pouze svůj názor, nesnáší, když mu někdo oponuje, své odpůrce a ty, kteří se mu znelíbí, bezohledně zlikviduje. Arogantní nadřízený je soutěživý, cílevědomý, chytrý a mnohdy i vychytralý despota, přesvědčený o své výjimečnosti a nadřazenosti. Fascinuje ho stát u zrodu radikálních změn i u rozjezdu velkých projektů. K potvrzení pocitu nadřazenosti a výjimečnosti potřebuje obdivovatele, kteří mu současně mohou být prospěšní. Ostatní lidé jsou pro něho pouze nástroji k uskutečnění jeho cílů, považuje je za bezvýznamné pěšáky na své hrací ploše.


Arogantní nadřízený se obklopuje lidmi, kteří ho obdivují a kteří mohou být pro něho užiteční. Své obdivovatele nalézá mezi méně schopnými mocichtivými jedinci, mezi patolízaly i mezi flákači. Pýcha a ješitnost ho zaslepují, proto není schopen poznat neupřímný obdiv a neupřímnou chválu. Své obdivovatele najde i mezi naivky, kteří jsou ochotni se pro něho obětovat.


Jak vyjít s arogantním šéfem?


Strach a nenávist jsou velmi špatní rádci, je třeba potlačit veškeré emoce, včetně strachu, a zachovat si chladnou hlavu. Je třeba jednat klidně, bez emocí, emoce považuje arogantní šéf za slabost. Kromě toho se s chladnou hlavou dobře přemýšlí. Na arogantního šéfa neplatí ani fakta ani logika, přít se s ním je hrubou chybou. Při jednání s ním je třeba taktizovat, podejte své záměry, názory tak, aby je přijal za své názory a záměry. Nenechte se zastrašit, neponižujte se před ním, ani neodhalujte své slabiny, neberte osobně jeho pohrdavé výroky. Nechtějte být středem pozornosti, mohl by vás totiž považovat za svého konkurenta. Pokud z vás dělá pitomce, ponižuje vás, křičí na vás, nekrčte se před ním ustrašeně. Nenechte se ovládnout strachem, nenechte si ničit sebevědomí ani se zahnat do kouta. Zapomeňte na stěžování si na něho u jeho nadřízených, arogantní šéf je vůči svým nadřízeným podlézavý. Naopak vám pomůže asertivní jednání. Díky asertivnímu jednání si zachováte i v této situaci svoji tvář a důstojnost.


Asertivita jako klíč

Síla asertivity spočívá ve schopnosti řešit konstruktivně jakékoli konflikty či spory. Asertivita je zdravé sebeprosazení, zdravé sebevědomí, je to klidná síla, kterou je možné zvítězit. Asertivita je způsob jednání i myšlení, které si může osvojit každý člověk. Podle odborníků je paradoxem, že asertivní jedinec, který si osvojí asertivní myšlení má málo příležitostí uplatnit naučené asertivní techniky. Svým jednáním totiž vzbuzuje u svého okolí přirozený respekt, čímž nedává mnoho prostoru pro agresivní výpady.


Asertivní techniky spočívají v ovládání svých emocí i svého těla. Pokud vám buší srdce jako při běhu, když máte nějaké nepříjemné jednání, na chvíli se zastavte, několikrát se zhluboka nadechněte a snažte se co nejvíce se uvolnit. Na každé obtížné jednání se připravte, říkejte klidně, jasně, stručně a srozumitelně, co chcete a co potřebujete. Pamatujte i na své dlouhodobé cíle a sny, nenechte si je vzít ani se nenechte vyprovokovat k hněvu či k jiným neadekvátním emocím. Jednejte otevřeně a upřímně, stůjte si za svými nápady i potřebami. Buďte taktní a dle potřeby i taktizujte, naslouchejte druhým lidem, zjistěte jejich potřeby, jejich názory, o co jim jde. Jen tehdy, pokud poznáte druhé lidi, jejich názory, potřeby, o co jim jde, budete umět s nimi správně jednat. K asertivnímu jednání patří také snažit se vyjít s druhými lidmi po dobrém, aniž bychom jim podlézali. Je třeba si nechat otevřené dveře pro další komunikaci.

zde je místo pro vaši inzerci

zde je místo pro vaši inzerci

zde je místo pro vaši inzerci

ČLÁNKY O HUBNUTÍ

TAGY

© 2016 Zdravota.cz